Všeobecné opchodné podmienky


Preambula

1. Spoločnosť MBL a.s., so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 207 039, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1469/V ako Prenajímateľvydáva tietoVšeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“).
2. Prenajímateľ umožňuje Nájomcovi osobne alebo prostredníctvom web stránky telocvicnakosice.skuzatvoriť Zmluvu o nájme telocvične a zadať Rezerváciu Vstupu za účelom vykonávania športových aktivít.
3. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom vzniknuté na základe uzatvorenej Zmluvy o nájme telocvične, ak nie je v osobitných zmluvných dojednaniach uvedené inak. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi ustanoveniami VOP a osobitnými zmluvnými dojednaniami majú prednosť ustanovenia osobitných zmluvných dojednaní.

I. Definícia pojmov

Heslo- je kombinácia minimálne 5 znakov tvorená číslami, veľkými a malými písmenami, ktorou sa Nájomca prihlasuje na svoj Účet.
Nájomca - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s Prenajímateľom Zmluvu, ktorej predmetom je prenájom Predmetu nájmu v dojednanom čase za účelom vykonávania športových aktivít.
Predmet nájmu - jetelocvičňa veľká a/alebo telocvičňa malá, úložné boxy, prípadne ďalšie hnuteľné veci, ktoré sú ako predmet nájmu definované v Rezervácii.
Prenajímateľ -je spoločnosť MBL a.s., so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 207 039, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1469/V.
Prihlasovacie meno - je e-mailová adresa Nájomcu.
Rezervácia - ječiastková Zmluva na konkrétny Vstup.
Prevádzka – je telovýchovno – športové zariadenie Prenajímateľa nachádzajúce sa na ulici Popradská 1 v Košiciach.
Účet - je online účet vygenerovaný pri registrácii Nájomcu, prostredníctvom ktorého Nájomca zadáva online Rezervácie.
Vstup - jenájom Predmetu nájmu na konkrétny dátum a čas.
Zmluva - je rámcová Zmluva o nájme telocvične uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom osobne v papierovej podobe alebo elektronicky online.
Zodpovedná osoba - osoba poverená Prenajímateľom, ktorá je prítomná v Prevádzke Prenajímateľa pri vstupe do Predmetu nájmu.

II. Registrácia a Rezervácia

1. Podmienkou zadania Rezervácie je registrácia Nájomcu uzatvorením Zmluvy a to prostredníctvom elektronického registračného formulára alebo papierového formulára.
2. Nájomca je pre účely registrácie povinný poskytnúť všetky údaje označené vo formulári ako podstatné, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé, úplné a správne. Uvedenie ďalších údajov neoznačených vo formulári ako podstatné je na výlučnom rozhodnutí Nájomcu. V prípade, ak sa preukáže, že akýkoľvek údaj uvedený Nájomcom je nepravdivý, neúplný alebo nesprávny, zodpovedá Nájomca za všetku takto vzniknutú škodu.
3. Pri registrácii online je Nájomca povinný uviesť prihlasovacie údaje - Prihlasovacie meno a Heslo, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený prístup k jeho Účtu. Nájomca sa zaväzuje udržiavať svoje Prihlasovacie meno a Heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho Účtu. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním Účtu Nájomcu.
4. Nájomca registráciou uzatvára Zmluvu a potvrdzuje, že sa oboznámil s jej obsahom, s obsahom Prevádzkového poriadku vzťahujúceho sa na Predmet nájmu a týchto VOP. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, Prevádzkového poriadku a VOP, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na prevádzku športových zariadení, bezpečnosť a ochranu zdravia, požiarnu ochranu, hygienu a predpisy o ochrane majetku.
5. Po vykonaní online registrácie bude Nájomcovi na e-mailovú adresu, ktorú zadal ako svoje Prihlasovacie meno obratom zaslaná správa obsahujúca pokyny ohľadom aktivácie Účtu. Riadne používať možno len Účet, ktorý bol aktivovaný. Ak Nájomca aktiváciu Účtu nevykoná v lehote uvedenej v zaslanej správe, Účet bude po uplynutí stanovenej lehoty zrušený.
6. Nájomca môže zadávať jednotlivé Rezervácie osobne v Prevádzke Prenajímateľa alebo elektronicky prostredníctvom aktivovaného Účtu. Zadaním Rezervácie vzniká Nájomcovi povinnosť uhradiť nájomné za Vstup.
7. Rezerváciu môže Nájomca jednostranne ukončiť do začiatku nájmu za podmienok uvedených v čl. VII. VOP. V prípade jednostranného ukončenia Rezervácie Nájomcom v lehote kratšej ako 24 hodín pred začiatkom najbližšieho Vstupu sa zmluvné strany dohodli na odstupnom vo výške nájomného za daný Vstup.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Na základe tejto Zmluvy je Nájomca oprávnený rezervovať si Vstup do Predmetu nájmu v dojednanom termíne a počas dojednaného času za účelom vykonávania športových aktivít. Prenajímateľ umožní Nájomcovi Vstup v dojednanom termíne a čase. Nájom začína začiatkom dojednaného času a končí uplynutím dojednaného času. Nájomca je oprávnený zdržiavať sa v šatniach a zariadeniach na osobnú hygienu 15 minút pred a po čase nájmu.
2. Predmetom Zmluvy nie je poskytovanie iných služieb ako nájmu nebytových priestorov prípadne hnuteľných vecí v rozsahu vymedzenom v Zmluve alebo Rezervácii ako Predmet nájmu vrátane zariadení na osobnú hygienu, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodli inak.
3. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, ktoré vstupujú do predmetu nájmu s jeho súhlasom alebo vedomím boli oboznámené s Prevádzkovým poriadkom a ďalšími predpismi podľa bodu 4 článku II týchto VOP a zabezpečiť ich dodržiavanie.
4. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby do Predmetu nájmu vstupovali osoby len s jeho súhlasom alebo vedomím. Maximálny počet osôb, ktoré sa môžu súčasne zdržiavať v jednej telocvični je 30.
5. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu výhradne na dojednaný účel. V Predmete nájmu je zakázané vykonávať aktivity a činnosti, ktoré sú v rozpore s dojednaným účelom nájmu a/alebo povahou Predmetu nájmu.
6. Nájomca nie je oprávnený užívať iné priestory, veci alebo zariadenia ako tie, ktoré tvoria Predmet nájmu.
7. Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu proti vstupu a/alebo zásahu neoprávnených osôb.
8. Nájomca je povinný zabezpečiť ochranu Predmetu nájmu vrátane vybavenia, ako aj osobné veci osôb zdržujúcichsa v Predmete nájmu pred poškodením, zničením alebo odcudzením a počínať si tak, aby nedošlo k ujme na zdraví.
9. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy alebo akékoľvek zmeny na Predmete nájmu.
10. Nájomca sa zaväzuje v Predmete nájmu udržiavať čistotu a poriadok a po skončení športových aktivít Predmet nájmu upratať.
11. Nájomcaje povinný bezodkladne po zistení oznámiť Zodpovednej osobe akékoľvek zistené poškodenie Predmetu nájmu, náradia alebo vybavenia, inak zodpovedá za takéto poškodenie, akoby ho spôsobil sám.
12. Nájomca berie na vedomie a vyhlasuje, že akúkoľvek športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú činnosť vykonáva v Predmete nájmu on a osoby, ktoré sú prítomné v Predmete nájmu s jeho súhlasom alebo vedomím na vlastnú zodpovednosť a riziko.
13. Nájomcanesmie vstupovať do Predmetu nájmu pod vplyvom alkoholických nápojov alebo toxických či omamných látok.
14. Nájomcanesmie v Predmete nájmu fajčiť, požívať alkoholické nápoje, toxické alebo omamné látky ani iné nepovolené látky.
15. Nájomca nesmie do telocvične vstupovať s ostrými alebo sklenenými predmetmi, obuvou s opätkami, kopačkami, zablatenou alebo inak znečistenou obuvou a pod. Do telocvične je možné vstupovať len v obuvi na to určenej.
16. Nájomcanesmie v Predmete nájmu manipulovať s otvoreným ohňom.
17. Nájomca nesmie do Predmetu nájmu vnášať zvieratá.
18. Nájomcanesmie konzumovať potraviny v Predmete nájmu.
19. Nájomcasa môže prezliekať len v priestoroch šatní a ukladať osobné veci a ošatenie len na miesta na to určené.
20. Nájomcaje povinný zabezpečiť splnenie povinností podľa bodu 4 až 19 aj všetkými osobami, ktoré sú prítomné v Predmete nájmu s jeho súhlasom alebo vedomím.
21. Nájomca ako aj každá osoba vstupujúca do Predmetu nájmu s jeho súhlasom alebo vedomím je povinná správať sa tak, aby jej konaním alebo nekonaním nedošlo k ujme na zdraví, alebo škode na majetku Prenajímateľa alebo tretích osôb.
22. Nájomca zodpovedá za akékoľvek škody na majetku Prenajímateľa alebo tretích osôb, ktoré vznikli počas trvania nájmu. Nájomca zodpovedá aj za škody spôsobené osobami, ktoré sú prítomné v Predmete nájmu bez jeho vedomia, ak porušil hoc aj z nedbanlivosti povinnosť podľa bodu 8. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na vnesených veciach alebo majetku Prenajímateľa alebo tretích osôb, za poranenia, úrazy a iné ujmy na zdraví, ktoré Nájomca a osoby vstupujúce do Predmetu nájmu s jeho súhlasom alebo vedomím spôsobili vlastnou nedbanlivosťou alebo porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, Prevádzkového poriadku, VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. Nájomné a platobné podmienky

1. Nájomné v prípade osobnej Rezervácie možno uhradiť:
- v hotovosti pri zadaní Rezervácie, alebo
- prevodom na bankový účet Prenajímateľa najneskôr 24 hodín pred začiatkom nájmu.
2. Nájomné v prípade online Rezervácie možno uhradiť:
- platbou cez platobnú bránu pri zadaní Rezervácie,
- prevodom na bankový účet Prenajímateľa najneskôr 24 hodín pred začiatkom nájmu, alebo
- v hotovosti najneskôr do začiatku nájmu, pričom v prípade platby v hotovosti je možné zadať online Rezerváciu v trvaní maximálne 2 hodiny.
3. V prípade výberu úhrady nájomného v hotovosti alebo cez platobnú bránu si Prenajímateľ vyhradzuje právo neumožniť Vstup Nájomcovi a osobám vstupujúcim do Predmetu nájmu s jeho súhlasom alebo vedomím, ak nájomné nie je v čase začiatku nájmu uhradené.
4. V prípade platby cez platobnú bránu alebo prevodu na bankový účet Prenajímateľa sa nájomné považuje za uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Prenajímateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 24 hodín pred začiatkom nájmu nájomné hradené prevodom na bankový účet Prenajímateľa nebude uhradené, Rezervácia sa bez náhrady zrušuje. Nájomca nie je oprávnený v takom prípade žiadať od Prenajímateľa žiadnu kompenzáciu vo forme finančnej náhrady alebo náhradného času nájmu.
6. Prenajímateľ po obdržaní platby vystaví pokladničný doklad v prípade hotovostnej platby alebo elektronickú faktúru v prípade bezhotovostnej platby, ktorú doručí Nájomcovi e-mailom. Náležitosti faktúry sa spravujú zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenník. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na web stráne telocvicnakosice.sk, ak nie je v cenníku uvedený neskorší dátum.
8. Pre určenie výšky nájomného je rozhodujúci deň zadania Rezervácie.

V. Reklamácie a podnety

1. Prenajímateľ zodpovedá za nedostatky služieb v čase ich poskytovania. Nájomca má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality.
2. Reklamáciu možno uplatniť osobne u Zodpovednej osoby Prenajímateľa alebo e-mailom na adrese info@telocvicnakosice.sk.
3. Nájomca je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu právo na reklamáciu zaniká.
4. Nájomca je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení nájomného, uviesť predmet reklamácie a dôvod preukázateľne skutkovo podložiť.
5. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným Nájomcom alebo osobami, ktoré majú čerpať službu spolu s Nájomcom alebo spôsobené okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
6. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, Nájomca je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6.
7. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v odstránení nedostatku, v poskytnutí náhradnej služby, alebo poskytnutím primeranej zľavy z nájomného.
8. O prijatí ako aj o vybavení reklamácie bude vyhotovený písomný protokol.
9. Nájomca zároveň súhlasí, aby akékoľvek a všetky oznámenia súvisiace s reklamačným konaním boli zasielané elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o reklamácii, a ak taká e-mailová adresa nie je uvedená, na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

VI. Osobné údaje

1. Nájomca - fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.
2. Nájomca udeľuje súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi Prenajímateľovi v rozsahu vyplneného registračného formulára.
3. Nájomca udeľuje súhlas za účelom poskytovania služieb a evidencie užívateľov predmetu nájmu, propagačnej a marketingovej činnosti Prenajímateľa.
4. Súhlas je udelený na dobu 2 rokov.
5. Nájomca je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
6. Nájomca prehlasuje, že sa plne oboznámil so svojimi právami dotknutej osoby.
7. Práva a povinnosti Nájomcu a Prenajímateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov sú bližšie upravené Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

VII. Ukončenie Zmluvy alebo Rezervácie

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 2 roky od registrácie.
2. Príslušná Rezervácia sa uzatvára na dobu do jej splnenia – uplatnenia Vstupu alebo márnym uplynutím Vstupu.
3. Zmluvu alebo konkrétnu Rezerváciu možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby nasledovne:

Zrušením Rezervácie v súlade s bodom 5 článku IV.

Písomnou dohodou zmluvných strán

Odstúpením Nájomcu:

a) od Zmluvy uzatvorenej online do začiatku nájmu aj bez uvedenia dôvodu, zadaným aj elektronicky prostredníctvom Účtu,
b) od Rezervácie do začiatku nájmu aj bez uvedenia dôvodu, zadaným aj elektronicky prostredníctvom Účtu,
c) od Zmluvy v lehote 30 dní od účinnosti zmeny týchto VOP z dôvodu prijatej zmeny, s ktorou Nájomca nesúhlasí,
d) od Zmluvy alebo Rezervácie z dôvodu neodstrániteľnej vady služby.

Odstúpením Prenajímateľa:

a) od Zmluvy, ak Nájomca podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP alebo osobitných obchodných podmienok; za podstatné porušenie sa považuje najmä konanie Nájomcu v rozpore s týmito VOP a/alebo osobitnými zmluvnými dojednaniami a/alebo dobrými mravmi, v tomto prípade môže Prenajímateľ odstúpiť aj len od príslušnej Rezervácie, ak sa porušenie týka len tejto Rezervácie,
b) od Zmluvy ak Nájomca odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov.
4. Odstúpenie sa podáva písomne ak vyššie nie je uvedené inak (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) a obsahuje jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy alebo od Rezervácie, o ktorý z prípadov odstúpenia podľa bodu 3 sa jedná a dôvod, ak sa vyžaduje.
5. Nájomca môže na odstúpenie použiť formulár, ktorý je prílohou týchto VOP.
6. V prípade jednostranného ukončenia Zmluvy alebo Rezervácie Nájomcom v lehote kratšej ako 24 hodín pred začiatkom najbližšieho Vstupu sa zmluvné strany dohodli na odstupnom vo výške nájomného za daný Vstup.Odstupné je splatnémomentom vzniku nároku Prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený započítať si odstupné voči nároku Nájomcu na vrátenie nájomného.
7. Nájomca uzavretím Zmluvy udeľuje súhlas so začatím poskytovania služieb aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo Rezervácie. Nájomca stráca právo na odstúpenie od Zmluvy alebo Rezervácie bez uvedenia dôvodu a to momentom začiatku nájmu. Úplným poskytnutím služby sa rozumie aj neuplatnenie Vstupu Nájomcom bez platného ukončenia Zmluvy alebo Rezervácie.
8. Ak bez zavinenia Prenajímateľa Zmluva alebo Rezervácia zanikne bez uplatnenia Vstupu uhradeného Nájomcom, Nájomcovi nevznikne nárok na vrátenie nájomného. Za neúplne vyčerpané služby Prenajímateľ nezodpovedá.
9. Ak vznikne Nájomcovi nárok na vrátenie nájomného, nájomné mu bude Prenajímateľom vrátené do 14 dní od ukončenia Zmluvy alebo Rezervácie. Prenajímateľ nie je v omeškaní s vrátením nájomného po dobu, po ktorú mu nebol oznámený bankový účet Nájomcu.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení s § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Nájomca nie je občanom Slovenskej republiky, nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo bydlisko.
2. Právomoc súdov – vzájomné spory sa Prenajímateľ a Nájomca zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo nevymožiteľné, nespôsobuje to neplatnosť ani nevymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP pokiaľ je takéto ustanovenie oddeliteľné od VOP ako celku. Zmluvné strany vyvinú najlepšie úsilie, aby takéto ustanovenie nahradili novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom čo možno najbližšie obsahu a účele neplatného alebo nevymožiteľného ustanovenia.
4. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi každú zmenu kontaktných údajov, v prípade porušenia tejto povinnosti Prenajímateľ nezodpovedá za žiadnu škodu takto spôsobenú Nájomcovi ani sa Nájomca nemôže dovolávať porušenia ustanovení týchto VOP Prenajímateľom, u ktorých sa predpokladá doručovanie akejkoľvek písomnosti.
5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Účinnosť takejto zmeny nastáva dňom potvrdenia zmeny VOP Nájomcom a vzťahuje sa na všetky Rezervácie zadané alebo Zmluvy uzatvorené v tento deň alebo kedykoľvek po tomto dni. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa ....

Príslušný orgán dozoru:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ipeľská 1
040 11 Košice
Slovenská republikaPríloha č. 1 – formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE
OD ZMLUVY / REZERVÁCIE *

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy alebo Rezervácie)

Prenajímateľ ako adresát:
MBL a.s.
Sídlo: Štefánikova 26
040 01 Košice
E-mail: info@telocvicnakosice.sk

Nájomca:
Meno a Priezvisko/Obchodné meno:
.........................................................................
Adresa trvalého pobytu/Sídlo:
.........................................................................
.........................................................................
Dátum narodenia/IČO:
.........................................................................

Týmto oznamujem(e), že odstupujem(e) od Zmluvy č. ............ / Rezervácie *
deň nájmu: .........................................................................
čas nájmu: .........................................................................
v súlade s článkom VII., bodom 3 písm. C, pododsekom ............. Všeobecných obchodných podmienok.

Dôvod odstúpenia (iba ak sa vyžaduje podľa Všeobecných obchodných podmienok):
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Číslo bankového účtu:
.........................................................................

Dátum: ...............................................

Podpis Nájomcu (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.