Registráciou udeľujete súhlas so začatím poskytovania služieb aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o nájme telocvične alebo Rezervácie a potvrdzujete, že ste bol poučený o tom, že strácate právo na odstúpenie od Zmluvy o nájme telocvične alebo Rezervácie bez uvedenia dôvodu a to momentom začiatku nájmu - vstupu.