Prevádzkový poriadok
MBL a.s., Štefánikova 26, 04001 Košice

 
 
Prevádzka: Telocvičňa, Popradska 1, Košice – Západ   

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA
vypracovaný podľa  vyhlášky č. 525/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
 
1. Účel
 
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ust. § 22 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno –športové zariadenia.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti právnických a fyzických osôb zdržujúcich sa v telovýchovnom objekte (ďalej iba telocvičňa)
 
Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho areáli.
 
 
Identifikačné údaje:
 
Spoločnosť:  MBL a.s., Štefánikova 26, 04001 Košice
IČO: 36 207 039
Pracovisko : Telocvičňa, Popradska č.1, Košice- Západ
 

2. Druh a spôsob poskytovania služieb
 
Služby poskytované v telocvični bude určovať prenajímateľ spolu s nájomcom, nakoľko je telocvičňa prispôsobená na viacero aktivít, tzv. viacúčelová telocvičňa. Prenajímateľ bude mať s nájomcom podpísanú zmluvu o prenájme telocvične.
 
Telocvičňa sa nachádza na Popradskej ulici č.1 v Košiciach so samostatným vstupom.
Dispozičné členenie: telocvičňa, šatne a zariadenia na osobnú hygienu- záchod a sprcha.
Šatňa a zariadenia na osobnú hygienu sú k dispozícií všetkým návštevníkom zariadenia a sú delené podľa pohlavia.
V telocvični sú svietidlá chránené proti rozbitiu. Podlahy sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. V zariadeniach na osobnú hygienu sú steny opatrené ľahko čistiteľným a dezinfikovateľným obkladom. Vo všetkých priestoroch je zabezpečené prirodzené vetranie oknami, denné osvetlenie doplnené o umelé, vykurovanie je zabezpečené vlastnou kotolňou.
 

3. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov
 
Prenájom telocvične  pre športovú činnosť je možný na základe podania písomnej žiadosti a následne vytvorenej zmluve.
 
Povinnosti športovcov- návštevníkov, nájomcov
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho   dodržiavať.
2. V telocvični je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja telocvičňa určená.
3. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy alebo akékoľvek zmeny na prenajatých priestoroch.
4. Nájomca je povinný chrániť prenajaté priestory pred poškodením alebo zničením.
5. Nájomca zodpovedá za škody ním spôsobené v čase užívania telocvične. Spôsob náhrady škody určí prenajímateľ.
6. Nájomca sa zaväzuje, že po každom skončení športových aktivít v prenajatých priestoroch, tieto uprace.
7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci spôsobili vlastnou neopatrnosťou. Užívateľ telocvične je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce a okolitých nehnuteľností. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
8. V prípade zistenia poškodenia športového náradia, resp. iného vybavenia telocvične túto skutočnosť oznámiť osobe zodpovednej za športové objekty.
9. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v telocvični vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
10. V areáli telocvične je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
11. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku telocvične, zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
12. Do telocvične je prísny zákaz vstupu s ostrými predmetmi ,obuvou a obuvou s opätkami a nie na to určenou ,
13.Do telocvične sa nesmie vstupovať s kopačkami, ale len s botaskami a obuvou na to určenou, pri poškodení obuvou je užívateľ povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.
Povinnosti prevádzkovateľa športovo-telovýchovných objektov
1. Mať harmonogram využitia športovo-telovýchovných zariadení.
2. Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.
3. Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP.
4. Zabezpečovať opravy podľa potreby.
 
 
4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia
 
a)      dodržiavať čistotu a poriadok,
b)      do telocvične nevstupovať pod vplyvom alkoholu, omamných látok a psychotropnýchlátok,
c)      v celom objekte je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje, omamné látkya psychotropné látky,
d)      v telocvični je zakázané konzumovať potraviny,
e)      vyzliekať a obliekať sa je dovolené len v priestoroch šatní,
f)       nepoškodzovať športové náradie, náčinie a vybavenie telocvične,
g)      každý užívateľ telocvične je povinný v priestore telocvične a jej okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud,
h)      každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom, ďalej zablatená a inak znečistená obuv.
 
 
5. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
 
Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia:
- upratovanie je zabezpečené upratovačkami,
- upratovanie sa vykoná pred každým začatím prevádzky s výnimkou víkendov,
- po skončení prevádzky je zabezpečená dezinfekcia umyvární + WC, šatní a vyčistenie vnútorných priestorov.
K dennému upratovaniu a následnej dezinfekcii sa používajú dostupné čistiace a dezinfekčné prostriedky. Pred začatím prevádzky je vykonané vetranie miestnosti.
 
Frekvencia upratovania:  
Telocvičňa: Umývanie saponátovou vodou denne.
Šatne a záchody: Umývanie saponátovou vodou denne, dezinfekcia denne.
Frekvencia upratovania je minimálne dvakrát denne, alebo podľa potreby aj viackrát.
 

6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii podlahových plôch
miestností a predmetov
 
Mechanická očista a dezinfekcia miestností a telovýchovných zariadení je vykonávaná vysávaním, resp. pozametaním daných priestorov. Pravidelná dezinfekcia je vykonávaná raz týždenne, okrem zariadení na osobnú hygienu, kde sa táto dezinfekcia vykonáva denne.
Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa návodu výrobcu a dodržiavame
dobu expozície.
Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.
Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonávané podľa potreby,
približne raz za dva roky.
Používané prostriedky v prevádzke:
Prostriedky na dezinfekciu plôch: Savo, Glanc Univerzal, Chloramin a iné
Prostriedky na dezinfekciu sociálnych zariadení: Savo, Fixinela a iné
Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: Teny, Jar, Pur a iné.
 

7. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
schválenými čistiacimi prostriedkami /Jar, Okena/
Čistenie osvetľovacích telies – najmenej jedenkrát ročne
Čistenie okien – najmenej dvakrát ročne
 

8. Súvisiace predpisy
- zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na telovýchovno–športové zariadenia
 

9. Záverečné ustanovenia
Prevádzkový poriadok viacúčelovej telocvične je vystavený na viditeľnom mieste a je prístupný všetkým návštevníkom telocvične.