Podmienky ochrany osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby


 
Prevádzkovateľ informačného systému – Prenajímateľ:
MBL a.s.
so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 207 039
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1469/V
e-mail: info@telocvicnakosice.sk
 
Dotknutá osoba:
Nájomca- fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje spracúvané pri uzatváraní zmluvy o nájme telocvične osobne alebo elektronicky prostredníctvom info@telocvicnakosice.sk.
 
Definícia osobných údajov
 
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
1.    Nájomca - fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.
2.    Nájomca udeľuje súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi Prenajímateľovi v rozsahu vyplneného registračného formulára alebo Zmluvy o nájme telocvične v papierovej podobe.
3.   Nájomca udeľuje súhlas za účelom poskytovania služieb a evidencie užívateľov predmetu nájmu, propagačnej a marketingovej činnosti Prenajímateľa.
4.    Súhlas je udelený na dobu 2 rokov.
5.    Nájomca je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Nájomca môže súhlas odvolať doporučeným listom zaslaným na adresu sídla Prenajímateľa alebo e-mailom na adresu: info@telocvicnakosice.sk.
 
Práva a povinnosti Nájomcu
 
1.    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
-          potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
-          vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prenajímateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
-          vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Prenajímateľ jej osobné údaje na spracúvanie,
-          vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-          opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-          likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
-          likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
-          blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prenajímateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prenajímateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
3.    Žiadosť dotknutej osoby vybaví Prenajímateľ písomne a bezplatne (ak zákon neustanovuje inak) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
Práva a povinnosti Prenajímateľa ako prevádzkovateľa informačného systému
 
1.    Prenajímateľ je povinný najmä, ale nie len:
-          pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade príslušnými právnymi predpismi,
-          určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom,
-          získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
-          zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
-          zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
-          spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prenajímateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prenajímateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
-          zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
-          zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky; počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prenajímateľ povinný ich označiť a anonymizovať,
-          spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.
2.    Prenajímateľ vynaloží všetku snahu, ktorú bude od neho možné primerane očakávať, za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov.